Müügitingimused

Oma Retkede üritustel osalemine

 

Kes me oleme

Lehekülje www.omaretked.ee omanik on MTÜ Oma Retked (registrikood 80548172), asukohaga Paldiski mnt 48-10, Keila, Harjumaa 76606.

Üritusele registreerimine

Üritusele registreerumiseks tuleb lisada soovitud üritused ostukorvi. Üritusele registreerumiseks (tellimuse vormistamiseks) tuleb täita nõutud andmeväljad, seejärel kuvatakse ekraanile osalustasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Makseid vahendab Montonio. Kõik hinnad on eurodes. MTÜ Oma Retked on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio’le. Kui registreerumine on edukas, kinnitatakse see automaatse e-kirjaga. Ürituse eest on võimalik tasuda ka sularahas, makstes osalustasu ürituse alguses retkejuhile.

Üldised tingimused ja pretensioonide esitamise õigus

Ürituste korraldajana teeb MTÜ Oma Retked enda poolt kõik oleneva nende õnnestumiseks programmis esitatud kujul. Kui MTÜ-st sõltumatutel põhjustel oleme sunnitud tegema muudatusi ürituse programmis, aegades või hinnas, informeerime üritusele registreerunuid esimesel võimalusel. Kui üritus eeldab teatud minimaalset osavõtjate arvu ja soovijaid on registreerunud vähem, jätab MTÜ Oma Retked endale õiguse üritus ära jätta. Sellisel juhul teavitatakse registreerunuid ürituse ärajäämisest ning tagastatakse registreerunuile kogu tasutud raha. Kui üritus ebaõnnestub MTÜ Oma Retked süül, korvame osalejatele seoses üritusega tekkinud otsesed kulud. Pretensioonid tuleb esitada ürituse ajal või 14 päeva jooksul peale selle toimumist. MTÜ Oma Retked ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud temast sõltumatute asjaolude poolt nagu ilmaolud, ohutusreeglite eiramine; samuti ei võta MTÜ vastutust üritusel varastatud või kaotatud esemete eest. Korraldajana teeb MTÜ Oma Retked kõik endast oleneva selliste asjaolude ärahoidmiseks.

Üritusest loobumise õigus (taganemisõigus)

Pärast üritusele registreerumist on osalejal õigus osalemisest loobuda. Üritusest loobumiseks tuleb saata kiri e-posti aadressile kadri.aller @gmail.com. Juhul kui üritusest loobumise kiri on MTÜ Oma Retked’eni jõudnud vähemalt 7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse osalemistasu 100% ulatuses. Osalemistasu tagastatakse osalejale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates üritusest loobumise kirja saamisest. Juhul, kui üritusest loobumise kiri on MTÜ-ni jõudnud 3-7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse osalemistasu 50% ulatuses. Vähem kui 48 tundi enne ürituse algust äraütlemisel, osalemistasu tagastamisele ei kuulu.

Vaidluste lahendamine

Kui üritusele registreerujal on kodulehe www.omaretked.ee osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile kadri.aller@gmail.com. Kui üritusele registreeruja ja MTÜ Oma Retked ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on registreerujal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

Isikuandmete töötlemine

Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid: nimi, e-posti aadress, telefon, arvelduskonto number, maksekaardi detailid. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f). Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg on 3 aastat.

Andmetöötleja ei väljasta klientide isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud neil juhtudel kui see on vajalik registreerumise osa, näiteks saavad isikuandmetele ligipääsu raamatupidajad ja ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio’le.

Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda, sealhulgas 1.) õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta; 2.) õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.; 3.) õigus igal ajal võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks andmetöötaja poolt. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda MTÜ Oma Retked poole kadri.aller@gmail.com kaudu. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.omaretked.ee kaudu.